Wednesday, 9 April 2014

ႏိုင္ငံတကာကို ေၾကာက္လုိ႔ ေဒသခံကို ထုတဲ့ အစီအရင္ခံစာလား

ႏိုင္ငံတကာကို ေၾကာက္လုိ႔ ေဒသခံကို ထုတဲ့ အစီအရင္ခံစာလား
---------------------------------------------------
~~~“ႏိုင္ငံျခားသူ Ms. Yvonne Dunton သည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ အလံကို ျဖဳတ္သိမ္း ခဲ့သည္။” ဤစာပုဒ္အရဆိုလွ်င္ ရခိုင္မ်ားသည္ သေဘာမရိုးခဲ့ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစသည္။
~~~“ႏိုင္ငံျခားသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး။”
ဒါဆိုလွ်င္ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဓေလ့စရိုက္ကို ေကာင္းေကာင္းသိရွိထားသူျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ျခင္းပင္လွ်င္ သူမသည္ အလံကို ျဖဳတ္သိမ္း စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ တကယ္လို႔ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္ေဆာင္႐ြက္ သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သျဖင့္”အရ သူမက အိမ္ရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားသင့္ေပသည္။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ MoU ထိုးထားခ်က္အရ ၿငိစြမ္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို အသိေပးသင့္ခဲ့သည္။ သတင္းအမွားမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ အစိုးရက အခ်ိန္မွီစစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ျပန္သင့္ခဲ့သည္။ အခုက အစိုးရကိုယ္တုိင္း သတင္းထိန္းခ်န္ထားမႈကို ေတြ႕ရသည္။ အခင္းျဖစ္ရက္မွာ ၂၆ ရက္ တစ္ရက္တည္းသာ ျဖစ္သင့္ခဲ့ေသာ္ေတာင္မွ ၂၇ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပ်က္မႈသည္ အစိုးရႏွင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္သည္။
~~~“မမွန္မကန္စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္သူ အခ်ိဳ႕၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕မွ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အထင္ အျမင္ လြဲမွားမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။”
ဒါကေတာ့ လံုး၀လက္ခံလို႔ မရေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ NGO, INGO ေတြကိုယ္တိုင္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့ပါ။ လမ္းမွာ ေတြ႕သမွ်ေသာ ရခိုင္မ်ားကို ေမးၾကည့္လိုက္လွ်င္ အေျဖေပၚပါလိမ္မယ္။ သို႔ေသာ္ အဖ်က္ဆီခံလိုက္ရေသာ အိမ္ရွင္မ်ားကို ေမးခဲ့လွ်င္ အေျဖေတာ့ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားႏုိင္သည္။ ယင္းအေျဖသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအရ အမ်ားကို ကုိယ္စားမျပဳေပ။
~~~“ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ သာသနာ႔အလံကို မဖြယ္မရာျပဳလုပ္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵအလၽွင္း မရွိ ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။”
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဆႏၵကို ျပႆနာျဖစ္ၿပီးမွ သြားေမးလွ်င္ ယခုလိုမ်ိဳး အေျဖေပးမႈကို ရဲမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသာ အသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ္မယ္။ စိတ္ဆႏၵအလၽွင္း မရွိလွ်င္ ျပႆနာကို အလွ်င္အျမန္ ေျဖရွင္း၍ ရမည္။ သူမ၏ “စိတ္ဆႏၵအလၽွင္း မရွိ”ဟု အစီရင္ခံစာ၏ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈသည္ တစ္ဆိတ္လြန္သလားဟု ေမးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။
~~~ ေဒသခံမ်ားသည္ NGO, INGO မ်ားေပၚတြင္ အယံုအၾကည္လံုး၀ ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ NGO, INGO မ်ားက ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ႀကိဳတင္ေကာက္ယူခဲ့မႈမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိရွိႏုိင္သည္။ ေကာလဟာလေၾကာင့္ ျဖစ္ရလွ်င္ အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ တာ၀န္နည္းမႈကို သိရွိႏို္င္သည္။ အစိုးရသတင္းဌာနမ်ားမွ အခ်ိန္မွီထုတ္ျပန္ခဲ့သင့္ေပသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ထိရွိေနသည္။
~~~“ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္း ၁၈ ဖြဲ႕”ဆိုထားသည္။ ကုန္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္တြင္ အဖဲြ႔ေပါင္း ၆၈ ဖဲြ႔ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ အစိုးရႏွင့္ တရား၀င္ စာခၽြန္လႊာ ထိုးထားသည္မွာ ၁၅ ဖဲြ႔သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု ၁၈ ဖဲြ႔ဆိုလွ်င္ စာခၽြန္လႊာ မထိုးထားေသာအဖဲြ႔မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္ကို သိရွိုႏိုင္သည္။
အားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကို ေရွာင္လဲြေစခ်င္သည့္ သေဘာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒစိုးမႈအားနည္းျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးမ်ား၏ အခ်ိန္မွီထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ေနာက္က်ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းထားမႈမ်ားကို မေတြ႕ရွိရေပ။ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူ အညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ မ်ားကို မူလအေျခအေနအတိုင္း”သည္ ေနာက္ထက္ျပႆနာကို ဆက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမူ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အိမ္ေစ်းမ်ားကို အဆမတန္ေပးမႈ၊ အိမ္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ ငွါးရမ္းမႈမ်ားေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ကားမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ငွါးယူမႈမ်ား၊ အလွဴအတန္ေပးေသာအခါတြင္လည္း ေဒသခံမ်ား ငတ္ျပတ္မႈကို လ်စ္လ်ဴမႈမ်ားရွိျခင္းတို႔သည္လည္း အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းကိစၥကို အစိုးရမွ အစိုးရဌာနပိုင္ေနရာမ်ားတြင္သာ အေျခခ်ေပးသင့္သည္။ ေနာက္ထပ္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို အထက္အေလွ်ာက္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးသင့္သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ တျခားႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္သင့္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္တို႔၏ ဂါမပညတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာသင့္ေပသည္။ ယင္းဂါမပညတ္ခ်က္သည္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ ထိခိုက္လိမ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အေထာက္အေလ်ာက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစိုးရႏွင့္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ MoU သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပသင့္ေပသည္။ အလွဴေပးသည့္ အလွဴရွင္မ်ားသည့္ ဘာအဖဲြ႔က ဘာေပးသည္ကို ေဒသခံမ်ား အျမင္ရွင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ သိထားသင့္ေပသည္။
ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ့သို႔ မျဖစ္ေပၚမႈအတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပို၍ အေလးထားသင့္ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာေကာက္ယူသည့္ လူႀကီးမင္းတို႔လည္း သိသင့္ေပသည္။
ေ၀ဟင္ေအာင္
၉၊ ၄၊ ၂၀၁၄။
ျခြင္းခ်က္ - ယင္းသို႔ အုပ္စုဖဲြ႔ၿပီးဖ်က္ဆီးမ်ားကို က်ေနာ္တို႔လည္း ျပင္းျပင္္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ပါသည္။

No comments: