Wednesday, 8 May 2013

အယ္လဂ်ာဇီးယား ရုပ္သံလႊင့္မွ လိမ္ညာျပီး သတင္းထုတ္လႊင့္မွဴကို ေဖၚထုတ္လိုက္ျခင္း


From : ဇဲြသစ္ (ရမၼာေျမ)
အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား (Al Jazeera) သတင္းဌာနမွ ‘ဖံုးကြယ္ထားေသာ
လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ (Hidden Genocide)’
သတင္းမွတ္တမ္းဗီဒီယိုတြင္ပါ၀င္သည့္ လိမ္ညာမႈမ်ားႏွင့္
ၾကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ျခင္းအ့ံဩဖြယ္ရာ လိမ္လည္မႈ၊ အျဖစ္မွန္ကို ပံုသဏၭာန္ပ်က္ယြင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္မႈ၊ မရုိးေျဖာင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ (ဤမွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို)
‘လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဟု လဲြမွားစြာ စြပ္စဲြႏိုင္ေစရန္
ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မႈအစီအစဥ္ (The Hidden Agenda to
falsely charge Genocide)’ ဟု ေခၚဆိုသင့္သည္။တကယ့္ျပႆနာကို မသိသူမ်ားက ဤသို႔ေသာ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို အမွန္ဟု
ထင္ေကာင္းထင္ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဂဃနဏ
သိရွိထားသူမ်ားက ဤမွတ္တမ္းဗီဒီယို၏ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းသည္
ရခုိင္ဗုဒြဘာသာ၀င္မ်ား၊ (ေဒၚ)ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာ၊
ဗုဒၵဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၵအေတြးအေခၚအယူအဆကိုပါ ရႈံ႕ခ်ျပီး၊
အပုပ္ခ်ဖို႔ ၾကိဳးစားထားသည့္ အကြက္က်က်ၾကိဳတင္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္မႈၾကီးကို
ယံုၾကည္လာေအာင္ လူအမ်ားကို လွည့္စားအယံုသြင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း
အလြယ္တကူ သိျမင္နားလည္ႏိုင္ေပသည္။(‘ရခိုင္’ ႏွင့္ ‘ဗုဒၵဘာသာ၀င္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္
လက္ခုပ္ႏွင့္လက္၀ါးလို တသားတည္းျဖစ္ပါသည္။

‘ရိုဟင္ဂ်ာ’၊ ‘မူဆလင္’၊ ‘ဘဂၤါလီ’၊ ‘ဘဂၤါလီမူဆလင္’ ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားသည္
ထည္လဲသံုးစဲြႏိုင္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိျပည္နယ္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္ (သို႔) အာရကန္ (Arakan)ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

(အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ခံစကားေျပာမႈကို (း၂၈) စကၠန္႔တြင္ စတင္ပါသည္။)(း၄၅) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ ‘ေနာက္ဆက္ျဖစ္ေသာ အရာမ်ားမွာ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ေသာ
အရာမ်ားျဖစ္သည္။’ ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ဆက္ျဖစ္ေသာ အရာမ်ားမွာ
ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ေသာ အရာမ်ား (လံုး၀) မဟုတ္ပါ။ ဆူပူမႈမ်ားႏွင့္
ဆိုး၀ါးျပီး၊ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္အေၾကာင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ဖံုးကြယ္ထားသည္မွာ
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက သူတို႔ကို ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ျမင္သြားေစရန္
ၾကံစည္စီမံထားမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ မူဆလင္မ်ားက
သူတို႔ဘာသာ၀င္သက္သက္အတြက္ လိုခ်င္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံထဲမွ
ဗုဒၵဘာသာ၀င္ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။(၁း၀၅) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ လမ္းေပၚမွ လူအုပ္စုတစ္စုက
အိမ္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ခဲႏွင့္ ေပါက္ေနၾကပံုကို ျပထားသည္။
(ဗီြဒီယိုဖိုင္ကို ထည့္သြင္းထားပံုအရ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားက မူဆလင္မ်ားကို
တိုက္ခုိက္ေနသေယာင္ လူအမ်ားကို ထင္ျမင္သြားေစရန္ ဖန္တီးထားသည္။) သို႔ေသာ္
အမွန္မွာ ထိုဗီြဒီယိုဖိုင္သည္ ၂၀၁၂ - ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔က
ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားကို မူဆလင္မ်ားက
တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။(၁း၃၅) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ ‘ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကို သူတို႔၏
ဇာတိခ်က္ျမဳွပ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခံေနရသည္။’ ဟု ေျပာထားသည္။ သို႔ေသာ္
အမွန္က ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၾကသည္။
သို႔တည္းမဟုတ္ သူတို႔၏မိဘမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ
ေမြးဖြားခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တို႔မွ
လူဦးေရသည္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္အတြင္းတြင္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္အမ်ားစုအေျခအေနမွ
မူဆလင္အားလံုးနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၎မူဆလင္မ်ားသည္
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာမစဲတသဲသဲ ျဖစ္ေနေသာ
မူဆလင္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။(၂း၀၀) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ ‘ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္မွ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔
ၾကိဳးစားမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။’ ဟူ၍ ေျပာသည္။
(၎မွာ) မဖြယ္မရာလႈံ႕ေဆာ္ေသာ မဟုတ္တမ္းတရားသာ ျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊
ေဆာ္ဒီအာေရဘီးယား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစသည့္ျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္
ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ညႊန္းဆိုေနသလို ျဖစ္ေနသည္။(၂း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ (သူတို႔ေျပာလိုေသာ) အယူအဆကို မီးေလာင္ရာေလပင့္
ေပးႏိုင္ရန္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ဟူေသာ စကားလံုးကို
သံုးစဲြလိုက္ျပန္ပါသည္။ ေကာင္းျပီ။ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide)
အေၾကာင္းကို ေျပာၾကပါစို႔ရဲ႕။ ဗီဒီယိုတြင္ သမိုင္းတြင္တင္က်န္ျပီး၊
မွတ္တမ္းမွတ္ရာအျပည့္အစံုႏွင့္ စာတင္ျပီးျဖစ္သည့္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ
အစစ္အမွန္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေဖာ္ျပမထားေပ။ ၁၉၄၂ - ခုႏွစ္က
ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔) ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာေသာ
ဂ်ပန္မ်ားကို တိုက္ခုိက္ရန္ အဂၤလိပ္မ်ားက ဘဂၤါလီမူဆလင္လူနည္းစု
(ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ထုိအခ်ိန္က အသံုးမျပဳခဲ့ေသးပါ။) ကို
လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားၾကေသာအခါ
ဘဂၤါလီမ်ားက ထိုလက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဂ်ပန္မ်ားကို မတိုက္ခိုက္ခဲ့။
ဗုဒၵဘာသာ၀င္ရြာေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ကို မီးရွဴိ႕ျခင္း၊ ရခုိင္ (၃၀၀၀၀) ကို
သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ
(Genocide) ကို စတင္ဖို႔အတြက္သာ ထိုလက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက
ဂ်ီဟတ္(ျမင့္ျမတ္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာေရးစစ္ပဲြ) ဆင္ႏဲႊရန္
မူဂ်ာဟစ္(အစၥလာမ္ဘာသာအတြက္ တိုက္ခိုက္ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္စစ္သည္ေတာ္)
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းလွ်က္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားခ်ည္းရွိမည့္
သီးျခားႏိုင္ငံ၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗလီဆရာမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာလည္း
ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေျပာဆိုမႈသည္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ(Genocide)ျပဳလုပ္ရန္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရာ ေရာက္သြားေပသည္။ သာဓကအေနျဖင့္
(၁၉၈၅) ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (RLO = Rohingya
Liberation Organization) ၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အာမက္ရွာ (Ahmed Shah) က
မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားကို ေမာင္ေတာခရုိင္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္
ေမာင္ေတာခရုိင္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို သူ၏အသံသြင္းထားေသာ
ကက္ဆက္တိတ္ေခြမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ အေျခခံအားျဖင့္
ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားကို
လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း (Genocide) ျပဳလုပ္ရန္ ေဆာ္ဩေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(၃း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္၏လူဦးေရမွာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ (၁,၀၀၀,၀၀၀)
ႏွင့္ မူဆလင္ (၈၀၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမွန္တရားႏွင့္
အလွမ္းေ၀းလြန္းလွပါသည္။ (အမွန္မွာ) ဗုဒၵဘာသာ၀င္ သံုးသန္းခန္႔ ႏွင့္
မူဆလင္ (၈၀၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍
အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လာသူမ်ားေၾကာင့္ မူဆလင္လူဦးေရသည္
အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလာပါသည္။ ဗီဒီယိုဖိုင္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္
မူဆလင္ႏွင့္ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႔မွာ အေရအတြက္အတူတူနီးပါးရွိျပီး၊
ရခုိင္ျပည္သည္ ရခိုင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို႔၏ ဇာတိခ်က္ျမွဳပ္ေဒသ ျဖစ္သကဲ့သို႔
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဇာတိေဒသ၊အမိေျမျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားကို ေတြးထင္သြားေစေအာင္
ၾကိဳးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ လူဦးေရအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္အခါတိုင္း ေသာက္ေသာက္လဲ
မွားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရခုိင္ျပည္ကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အမိေျမ၊
ေမြးရာဇာတိႏိုင္ငံဟူ၍ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ေခၚဆိုထားျခင္းမွာလည္း
မမွန္ကန္ပါ။ ဤအခ်က္မွာ ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမွားကို
အမွန္ထင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွျဖင့္ အကြက္က်က်
လုပ္ေဆာင္သြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ (ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍)
ေမးခြန္းရိုးရိုးေလးတစ္ခုသာေမးပါမည္။ ‘ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မည္သည့္ဘာသာစကားကို
ေျပာဆိုၾကသနည္း။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ဳိးမ်ား မည္သည့္ဘာသာစကားကို
ေျပာဆိုၾကသနည္း။’ ဟူ၍ပင္။ အေျဖမွာ ‘(သူတို႔အားလံုးသည္) ဘဂၤါလီစကားကို
ေျပာဆိုၾကသည္’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ‘ဘဂၤါလီစကား’ ဟုေခၚဆိုရျခင္းမွာ ၎ဘာသာစကားသည္
အိႏိၵယနုိင္ငံ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္အပိုင္း ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ
လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ သူတို႔ (ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား) သည္လည္း
အိႏိၵယနုိင္ငံ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္အပိုင္း ႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ
ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။(၃း၄၅) ဗီဒိယိုဖိုင္အရ ‘ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို
‘ဘဂၤါလီမ်ား (သို႔) ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား’ လို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစဲြတာကို
ပိုျပီးလုိလားၾကပါတယ္။’ ဟူ၍ ေျပာထားသည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ သူတို႔ကို
‘ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ား’ ဟုေခၚဆိုျခင္းမွာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔က သူတို႔ကို
ထိုအမည္ျဖင့္ပင္ သိရွိထားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပင္ မိမိကိုယ္ကို
ထိုအမည္နာမျဖင့္သာ သိရွိထားခဲ့ၾကသည္။ (ထိုအခ်ိန္က) သူတို႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ မရွိေသးေပ။ သူတို႔၏ဇာစ္ျမစ္မွာလည္း ဘဂၤလားေဒသ ျဖစ္ပါသည္။
သူတို႔ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားမွာ ဘဂၤါလီစကားျဖစ္ျပီး၊ သူတို႔စားေသာ
အစားအစာမွာလည္း ဘဂၤါလီအစားအစာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဘဂၤါလီမူဆလင္မ်ားက သူတို႔သည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဘာသာစကားကို
ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဘာသာတရားကို ယံုၾကည္သက္၀င္ေၾကာင္း
လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ရွင္းလင္းသိသာေနခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
သူတို႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕က ‘ဘဂၤါလီမူဆလင္’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ သူတို႔၏
ဇာစ္ျမစ္ေနရာဌာနကို ျပညႊန္းေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသျဖင့္
‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဟူသည့္ေ၀ါဟာရကို ဖန္တီးျပီး၊ လိမ္ညာဖန္တီးထားေသာ
သမိုင္းသစ္တစ္ခုကိုပါ ေပၚထြက္လာေစခဲ့ပါသည္။(၅း၀၀) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ (၎ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ပါေသာ) အမ်ဳိးသမီးက
ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားဆိုလွ်င္ ကေလးငယ္မ်ားကပင္ မူဆလင္မ်ားကို ေတြ႕တိုင္း
ခဲႏွင့္ ပစ္ေပါက္သည္ဟု သြယ္၀ိုက္ေျပာဆိုထားသည္။ (၎မွာ)လံုး၀
မွားယြင္းေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မွတ္ခ်က္သည္
ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားကို သူရဲသဘက္အလား ထင္မွတ္မွားသြားေလာက္ေအာင္
ရည္ရြယ္ေျပာဆိုထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာတမ္းျပဳစုရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ရင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႔ၾကာၾကာ
ဥဒဟိုသြားလာေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကာလတေလွ်ာက္ ထိုကဲ့သို႔ အျဖစ္္အပ်က္မ်ဳိးကို
မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဘယ္ေသာအခါမွ မၾကားဖူးခဲ့ပါ။
(ထုိ႕ေၾကာင့္) သူမေျပာေသာစကားကို သက္ေသအေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာ မျပဘဲ
မယံုၾကည္ႏိုင္ပါ။(၅း၄၅) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ‘ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီတစ္ခု’ ကို
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားက မိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရဲ၊
ဂုဏ္ယူရဲေလာက္ေအာင္အထိ ရဲတင္းမႈအတြက္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကို သူရဲသဘက္အလား
အထင္မွားသြားေစရန္ ‘အမ်ဳိးသားေရး(Nationalist)’ ဟူေသာစကားလံုးကို
ေနာက္ခံစကားေျပာသူက အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ အျမင္ကတ္သည့္ ေလသံျဖင့္
ေျပာသြားသည္။ ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာစည္းရံုးညီညြတ္ေရးအဖဲြ႕(RSO)
ႏွင့္ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္တပ္ဦး (ARIF) ကဲ့သို႔ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမဟာ့မဟာအမ်ဳိးသားပါတီမ်ား (the Rohingya Super Nationalist
Parties) ကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဤအဖဲြ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏အဖဲြ႕၀င္မ်ားကို
ပါကစၥတန္ႏွင့္အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ျပီး
အယ္လ္ကိုင္ဒါဟစ္ဇ္အီးအစ္စလာမီမူဂ်ာဟစ္ဒီးအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕(Al-Qeada
Hizb-e-Islami Mujahideen)ႏွင့္ တာလီဘန္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕(the
Taliban)တို႔ႏွင့္တဲြ၍ လက္နက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခဲြပစၥည္းမ်ားသင္တန္း
ကိုတက္ေရာက္ေစသည္။ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္၊ မတ္လက ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ
ေတာနက္အတြင္းတြင္ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ဗံုးလုပ္နည္းသင္တန္းအျပီး အေရအတြက္
(၈၀) ႏွင့္ (၁၀၀) အၾကားရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့သည္။(၁၁း၂၅) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ မူဆလင္လူအုပ္စုၾကီးတစ္စုက
ေမာင္ေတာျမိဳ႕လယ္၏လမ္းမ်ား ေပၚသို႔ ဒလေဟာထြက္လာၾကျပီး
ရန္ျပဳတိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ရုိက္ခဲြျခင္းတုိ႔ကို
ျပထားသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား အခ်က္ေပးေသနတ္ကို မိုးေပၚေထာင္ပစ္ျပီးမွ
ဤသို႔ေသာျမင္ကြင္းမ်ဳိး ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔
ေသနတ္ကို မိုးေပၚေထာင္မပစ္ခင္ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းလား ဆိုသည္မွာ
မေသခ်ာေၾကာင္း ေနာက္ခံစကားေျပာသူက ေျပာသည္။
အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားသတင္းဌာနအေနျဖင့္ ဤအခ်က္အေပၚတြင္ တမင္တကာ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္
လုပ္သြားခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ဤျဖစ္ရပ္တစ္ခုလံုးကို
ရခုိင္မ်ားကသာ စတင္ခဲ့သည္ဟု ေတြးထင္သြားေပလိမ့္မည္။ မူဆလင္မ်ားက
လမ္းေပၚမွ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
အိမ္ႏွင့္ဆိုင္မ်ားကိုမီးရွဴိ႕ျခင္း၊ ဆူပူေသာင္းက်န္ျခင္းတို႔
စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကျပီးေနာက္မွ ရဲမ်ားက အခ်က္ေပးေသနတ္
ပစ္ေဖာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အခ်က္ေပးေသနတ္ မပစ္ေဖာက္မီအခ်ိန္တြင္
အမ်ဳိးသားမ်ားက သူတို႔၏ ‘ျမင့္ျမတ္လွပါသည္ဆိုေသာ’ ဗလီမ်ားအတြင္းမွ
သစ္သားတုတ္ရွည္ၾကီးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လွ်က္ ကန္ေပါင္က်ဳိးသြားေသာေရကန္မွ
ေရမ်ား ဒလေဟာ စီးထြက္လာၾကသကဲ့သို႔ ထြက္လာၾကျပီး၊ သူတို႔၏
‘ျမင့္ျမတ္ပါသည္ဆိုေသာ’ ဗလီဆရာမ်ားက ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုးကို
သတ္ျဖတ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၏အိမ္မ်ား၊
ေစ်းဆိုင္မ်ားကို မီးရႈိ႕ၾကသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ ဤသုိ႔
လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ သူတို႔၏ သန္႔စင္ေသာ မူဆလင္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဤေနရာတြင္
ပုိင္ဆိုင္ရရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။(၁၄း၄၀) ဗီဒီယိုဖိုင္အရ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က သူမကို အမ်ဳိးသားအေယာက္ (၂၀)
က ၀ိုင္း၍ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူမႏွင့္ပတ္သက္၍
အတုအေယာင္တစ္ခုခု ရွိေနပံုရပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို သာမန္ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္မိေပမည္။ သို႔ေသာ္
ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ မိမိအတြက္ လံုး၀ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
(အေၾကာင္းမွာ) သူမသည္ က်န္းက်န္းမာမာျဖစ္လြန္းေနျပီး၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈလည္း
မရွိေသာေၾကာင့္ လူလိမ္လူေကာက္ဇာတ္ကားတစ္ကားထဲမွ ဇာတ္ကြက္တစ္ကြက္တြင္
ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ေနေသာ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္သာ တူေနေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္
သူတို႔က သူမသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေသဆံုးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သူမွ် သူမကို
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။(၂၀း၁၀) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ‘ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္က အျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားတယ္။
ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက သူ႔ကို
ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျပီး အပိုင္းပိုင္းအစစ ခုတ္ထစ္အသတ္ခံရပါတယ္။’ ဟူ၍
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။ ထိုအခ်က္မွာ သက္ေသအေထာက္အထား
တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ယံုၾကည္ဖို႔ အလြန္အမင္း ခက္ခဲလွပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ
ဤအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပ်က္တတ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္ဖို႔
အေထာက္အထား သက္ေသတစ္စံုတစ္ရာမွ မေတြ႕ျမင္ဖူးခဲ့ပါ။

-------------------------------------------------

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည့္အေၾကာင္းကိုသာ
ေျပာၾကသည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေလးစားသမႈျဖင့္
သဟဇာတက်က် အတူတကြ ေနထိုင္တတ္ေအာင္ကား မၾကိဳးစားၾကေပ။(၁၈း၅၀) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ‘သမီးသာ
ဒီထက္အသက္ၾကီးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီရခုိင္သားေတြကို သတ္ပစ္ခဲ့မွာပဲ။’ ဟူ၍
ေျပာသည္။(၂၀း၃၅) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သူႏွင့္သူ၏ညီအစ္ကိုမ်ားက
ဗမာလူမ်ဳိး လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း(၄)ေယာက္၊ (၅)ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာသည္။(၂၀း၄၀) ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ မိခင္တစ္ဦးက သူမ၏သားငယ္အၾကာင္းကို
ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာသြားသည္။ သူမ၏သားမွာ (ဇြန္လ (၈)
ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕၌) ရခုိင္မ်ားကို တိုက္ခုိက္ရန္
တားမႏိုင္ဆီးမရ ထြက္သြားျပီး၊ (ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားေသာ ဟန္ပန္ျဖင့္) ရခုိင္
(၂) ေယာက္ကို သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း
ေျပာသည္။ဤသို႔ေျပာဆိုေပးရန္ ရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူတို႔ရွာေဖြရန္
ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ရွာမေတြ႕ျဖစ္သြားခဲ့သည္ဟု စာေရးသူထင္ပါသည္။

-----------------------------------------------

စာေရးသူအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္းျပႏိုင္ပါေသးသည္။ ရွင္းစရာလည္း
က်န္ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွတ္တမ္းဗီဒီယို၏ဘက္လိုက္မႈကို ျပသရန္
ဤမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္ျပီဟု ထင္ျမင္ပါသည္။