Saturday, 2 November 2013

Illegal migrated in India from bangladesh

ဒုတိယပိုင္း) KMS 1 NOV 2013
အခန္း (၁)
နိဒါန္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ အာသံျပည္နယ္အတြင္းသို႕ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အေရအတြက္မ်ားစြာ စီး၀င္လာမႈသည္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္နယ္၏ လူမ်ိဳးႏြယ္ ဖဲြ႕စည္းမႈ ပံုစံအေပၚ ၾကီးမားသိသာေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစမႈသည္ ေလးေလးနက္နက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လွ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။ ဤကိစၥသည္ အာသံလူထုအား - ၾတိပူရျပည္နယ္ႏွင့္ ဆစ္ကင္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သကဲ့သို႕ - သူတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစုတစ္ခု အျဖစ္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားေစေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္ေနေပသည္။
Chapter I
INTRODUCTION
The unabated influx of illegal migrants from Bangladesh into Assam and the consequent perceptible change in the demographic pattern of the State,
has been a matter of grave concern. It threatens to reduce the Assamese people to a minority in their own State, as happened in Tripura and Sikkim.
အာသံျပည္နယ္အတြင္းသို႕ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈသည္ အာသံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပင္မဖန္တီးမႈျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေနာက္ကြယ္ရွိ အဓိက အားေပးေနေသာ အခန္းက႑လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕တိုင္ေအာင္ ဤ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္၍ သိသာျမင္သာေသာ တိုးတက္မႈ အမ်ားအျပားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပ။
Illegal migration into Assam was the core issue behind the Assam student movement. It was also the prime contributory factor behind the outbreak of insurgency in the State. Yet we have not made much tangible progress in dealing with this all important issue.
အာသံျပည္နယ္အတြင္းသို႕ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈကို အာသံျပည္နယ္မွ လူထုကိုသာလွ်င္ သက္ေရာက္ေစသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥတစ္ခု အျဖစ္ ရႈျမင္ေနသည့္ သေဘာ ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကို ၾကီးမားစြာ အားေလ်ာ့ေစသည့္ ထိုအေရး၏ အႏၱရာယ္ ၾကီးမားလွသည့္ အပိုင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈထားလွ်က္ ရွိပါသည္။

There is a tendency to view illegal migration into Assam as a regional matter, affecting only the people of Assam. Its more dangerous dimension of greatly undermining our national security, is ignored.

ကာလၾကာျမင့္စြာ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဒီဇိုင္းပံုဟန္ျဖစ္ေသာ “မဟာ အေရွ႕ပါကစၥတန္/ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္” သည္ - ႏိုင္ငံ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ နယ္ေျမဆီသို႕ လမ္းေပါက္ေစျခင္းအားျဖင့္ - ၾကြယ္၀ေသာ သယံဇာတ အားလံုးႏွင့္တကြ ျဖစ္သည့္ [အိႏိၵယႏိုင္ငံ] အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေျမထုၾကီး တစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံမွ ခဲြထုတ္ပစ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစျခင္းဆီသို႕ ဦးတည္သြားေစႏိုင္လွ်က္ ရွိပါသည္။
The long cherished design of Greater East Pakistan/Bangladesh, making inroads into the strategic land link of Assam with the rest of the country, can lead to severing the entire land mass of the North East, with all its rich resources, from the rest of the country.
ဤကိစၥသည္ ကပ္ေဘးဆိုက္ကပ္ေစသည့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အာသံျပည္နယ္အတြင္း လူအေရအတြက္ မ်ားစြာျဖင့္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဲြျပားျခားနားေသာ ေနာက္ခံ အျခင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ျဖင့္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူနည္းစု အသိုက္အ၀န္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းဂ်ာနယ္သမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေနသူႏွင့္ အျငိမ္းစားယူထားသူ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖစ္သည့္ အစုိးရ အရာရွိမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား အစရွိသည္တုိ႕ ပါ၀င္သည္။
This will have disastrous strategic and economic consequences. I have held prolonged discussions about illegal migration with a large number of people in Assam of different background and with different shades of opinion. This has included politicians, leaders of the minority community, journalists, lawyers, Government officials, both serving and retired, social workers and so on.
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဒါကာျမိဳ႕ရွိ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဟာမင္းၾကီးႏွင့္ ဤအေရးကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႕ - နယ္စပ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕၏ ေျမျပင္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕(?) (ဘီအိုပီ) အမ်ားအျပားထံ လည္ပတ္ရင္း - တနံတလ်ား ခရီးထြက္လွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လိုအပ္သမွ် စာေပမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခခံေပၚတြင္ - ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအစီရင္ခံခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တြက္ထုတ္စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စစ္ေဆးေလ့လာထားခဲ့ပါသည္။
I have also discussed this issue at length with the Indian High Commissioner at Dhaka. Besides, I have extensively toured the border areas of Assam with Bangladesh, visiting a number of land and riverine BOPs of the Border Security Force. Further, I have studied the relevant literature and statistics on this subject. On this basis, I have formulated my views and recommendations contained in this report. Different aspects connected with the illegal migration have been examined.
တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ဆက္တိုက္ စီး၀င္ေနမႈအား ပိုမို ထိေရာက္စြာ ဖမ္းဆီးအေရးယူေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ ခိုး၀င္ျခင္းမ်ားမွ ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္ေနသည့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေရးတို႕အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္တင္ျပထားပါသည္။
Recommendations have been made for more effectively arresting the ongoing influx of illegal migrants and taking practical steps to soften the adverse fall outs from the large scale infiltration that has already taken place.

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/documents/papers/illegal_migration_in_assam.htm"