Sunday, 18 January 2009

ၾကာလွေအာင္
ၾကာလွေအာင္.....ၾကာလွေအာင္.................ၾကာလွေအာင္..ဟိန္.....ဟခရီက်....၀ါမရီသမက္....တၿပြဳတ္သီးစား....ထိုမွာ...ရြာၿပိဳနီဗ်ာ.....အရီးေဗ်ာမ....ေလွာ္စာအိုး...ကုန္ဖို.ဗ်ယ္....မထ...သိန္.လား....".....သံစဥ္ယိုင္ယိုင္နဲ....အဥ့္ယိုင္ၾကဴးသံ....ၾကားခါ....


ေခ်ာင္းေခ်ၾကားမွာ...ေလာင္းေခ်ေမ်ာ...လာရယ္ပိုင္.....လူးယင္းလူယင္း...ၾကာလွေအာင္....ထပါလတ္ပဏာ....."အိမ့္......ဇာလဲ...." ဆိုခါ...."အဆီြး...ပပက္ပ်ိဳ...ရကာက်.....ဇာအခ်ိန္ရိွဗ်ယ္လဲ.....""ဇာအခ်ိန္လဲေၿပာ....""ဟိုင့္.....ဘုမယ္..ရို့ တသိုက္...ပဇြန္ေခါင္း..ၿဖတ္နီေလာက္ဗ်ယ္....ဘေဒါင္း...ရို့လဲ....တပ္ရိကၡါအတြက္.......ဆရာေလး...ရို့...ဘမွာ.....လုပ္အားပီး....လားခဗ်ယ္.....နင္က...ကာလနဂါးလုတ္နီရယ္...ေပါင္တုတ္...ဆိုပဏာ....


ပိုက္ကြန္...တထီြကို...၀ဲပီးရယ္လတ္...ၾကာလွေအာင္...လဲ.....ထမင္းခ်မ္းနဲ..႕ငါးကင္...ကိုစားပဏာ.....မၿပီးရံုတမယ္...ေခ်ာင္းထဲသို့ ...ဆင္းလား.....ရယ္္....


ကပ၀...ၾကက္မၾကယ္...ေလာင္းမီးရြာ...တ၀ိုက္စြာ...အသြယ္သြယ္......စီးက်ႏီရယ္...ေခ်ာင္းလက္ၾကား...တိၾကားမွာ...မိေက်ာင္းတိလဲ....ၾကီးငယ္မဟူ...ရိွရယ္ဆိုခါ....နြားလား...နြားယင့္.....က်ြဲလား...က်ြဲယင္..၀င္၀င္...ဆြဲတတ္တယ္လတ္..ညည့္ခါ...ညည့္ခါ....ပုဇြန္ကန္ကို...၀င္၀င္ဂ်မ္းတတ္တယ္.....


ဆရာေလးရိုတိ လဲ....တစ္ေယာက္စ...နွစ္ေယာက္စ...ပါဖူးရယ္...လို....ေမာင္ရွင္ေခ်တိ...ေၿပာဖူးရယ္၀ါ........


ယပိုင္နဲ.....ၾကာလွေအာင္.....လဲ......နီ၀င္လိုလဲ...မေပၚလာ.....မိုးလင္းခါလဲ...မေပါက္လါ...တစ္ရက္...နွစ္ရက္ၾကာခါ....


မယါးသယ္....ေဖာင္သာမယ္...လဲအပူလံူးဆို...ပဏာ...ၾကာလွေအာင္...ကြန္ပိုက္၊ယက္သဲထိုး၊ဂွ်ံဳးေထာင္...ရယ္...ေခ်ာင္းရွိဳးကို....လားလား..ပဏာ....ငုိရယ္... ဆိုရယ္....


"""".....ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....


""""""""ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....


""""""""ၾကာလွေအာင္....ကို...ကိုက္တယ္.....မိေက်ာင္း.....ငါကို...ကိုက္ခလိုက္...ငါကို...ကိုက္ခလိုက္.....""""


ယပိုင္နဲ...နၿပင္းကတ္လာရယ္..ေမာင္ၾကီးရွင္...မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္စြာ...ေယာ္....ဇာၿဖိုက္စြာလဲ.........တစ္ရက္မဟုတ္....နွစ္ရက္မဟုတ္.....ေအ....ငါနဲတီြမယ္...ဆိုပဏာ....


ငါလာဗ်ယ္.....ပါးစက္ဟ...ပဏာ...အ၀ီးကပင္...စီုင္းပါလတ္တယ္လတ္.....အနားကိုေရာက္လို...ေဖာင္သာမယ္...ၿမင္ရယ္ခါ...


ဟိုင္႔........


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


အလားကားေၿပာစြာရာ........................


ဆိုပဏာတစ္ခါတည္းၿပီးလားရယ္.....လတ္......


စာၾကြင္း။ ။ၾကာလွေအာင္...က...ေခ်ာင္းမွာ...ကြန္ပိုက္ခါ.....ဆရာေလးရို့...တပ္ကို...အခြန္...မပီးလို....ၿခီခွ်ဳပ္က်နီစြာဆိုရယ္။

No comments: